Casal d'Estiu

4 ESTRUCTURA EDUCATIVA

La estructura educativa de la empresa Associació Multiesports DIMA treballa en consonància amb el model pedagògic de la escola, a on es du a a terme el Casal d'Estiu, i amb la seva ideologia, tot i que té un projecte educatiu propi.

En aquest projecte s’ha reflectit la justificació per a la seva realització, així com a qui va destinat i els mitjans que emprarem per a portar-ho a terme.

Tot això s’ha canalitzat a través d’uns objectius generals i específics que han tingut en compte els aspectes motrius, cognitius i afectius de cada grup d’edat en concret.

El temps de lleure dels infants i joves després de les classes lectives escolars són molt riques i importants per al seu desenvolupament com a persones. És quan ells desenvolupen diverses habilitats físiques mitjançant jocs de carrer o classes esportives i unes altres habilitats intel·lectuals mitjançant classes d’aprenentatge cognitiu o mitjançant jocs de memòria etc...

Quan parlem del Casal d’Estiu podem dir què és un temps ric i complex on són presents tot un seguit de situacions educatives, convivència, adquisició d’hàbits com també aprenentatges intel·lectuals, físics i instrumentals. És un espai de socialització, sensibilització, responsabilització, integració, cohesió...amb els infants vers noves activitats fora de l’àmbit estrictament escolar, on cal cercar un mètode de treball consensuat amb tots aquells que exerceixen una acció educativa envers els infants.

Totes aquestes consideracions fan imprescindible l’elaboració d’un projecte educatiu que garanteixi una educació responsable i adequada i que, a més respongui a uns valors educatius.

Els destinataris d’aquest projecte són nens i nenes de P3 fins a 6è d’educació infantil fins primària. És a dir des de 2-3 anys fins a 11-12 anys.

4.1 D’EDATS I BLOCS DE CONTINGUTS

FRANGES

En el sentit anteriorment exposat, els blocs de continguts que es desenvoluparan aniran íntimament lligats a les edats dels nens/es que els duguin a terme per tal de realitzar les activitats més afins i motivadores per a ells/es i, que alhora els puguin ser més profitoses en la línia del nostre tarannà educatiu i formatiu.

De la mateixa manera, veiem molt convenient agrupar els nens/es en grups de 2 anys de naixement, ja que l’experiència ens diu que el fet que els grups puguin quedar curts d’integrants pot fer minvar el nivell de motivació dels participants i alhora de la qualitat del treball que es desenvolupa.

Així doncs, la proposta que volem presentar en quant a franges d’edats és la següent:

Grup 1: Parvulari (P3, P4 i P5)

Grup 2: Inicials (1r i 2n)

Grup 3: Mitjans (3r i 4t)

Grup 4: Superiors (5è i 6è)

Cada grup d’edat desenvoluparà 6 activitats dirigides, programades i planificades en la franja de matí juntament amb d’entre 4 i 6 activitats també pautades pels qui s’inscriguin a la franja de tarda. Totes elles, es troben repartides en un quadrant setmanal degudament temporalitzat i sincronitzat amb la resta de grups tenint en compte els espais disponibles i altres paràmetres que en mica en mica anirem desgranant.

La duració de la programació de forma regular s’allargarà 4 setmanes. La cinquena i última volem que sigui una setmana especial. És per això que dissenyarem i prepararem un seguit d’activitats diferents a les habituals del dia a dia que conclouran amb una gran festa de “fi de curs”.

La durada global de tot el projecte de treball és d’un mes: (de dilluns a divendres).Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA