Casal d'Estiu

8 MONITORATGE I PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL

Els monitors que formin part del funcionament de l’estada tenim previst que signin un “document de compromís” per tal d’assumir la seva responsabilitat amb l’empresa organitzadora durant tota l’estada. Entenem que de la mateixa manera que els monitors rebran una remuneració de tipus econòmica, el seu compromís a de ser total, tal i com si de qualsevol altra feina es tractés. Sempre és clar, dins els horaris establerts.

L’empresa organitzadora es compromet a elaborar un “reglament de règim interior de monitors” on quedin establertes totes les responsabilitats que aquests tenen envers al seu grup de control i envers l’estada en general i les possibles repercussions que es puguin derivar pel seu incompliment.

Pel que fa a la planificació de les sessions de treball, l’empresa organitzadora es compromet a:

  1. Organitzar una/es reunions prèvies per presentar als monitors/es un conjunt d’objectius a assolir en cada una de les activitats que es proposen.
  2. Entregar una plantilla de sessió on els monitors desenvoluparan les sessions de treball enfocades en els objectius que s’estableixin per a cada activitat.
  3. Fer un seguiment exhaustiu del compliment de la programació de treball i de la seva posterior recopilació, ja que creiem molt important crear una memòria per tal d’avaluar el que hem treballat i també el nivell i dedicació dels monitors que hagin estat treballant durant l’estada.Accés CASAL DIMAAccés a la web DIMA